Beijingzhouyou
电话:010-57182989
传真:010-51095234
邮件:travel.pek@kaiyuan.de
地址:Chaoyang District, Beijing,China

商务环游总表

日期范围: -
商务环游 前4个月 02月 03月 04月 05月 后4个月

巴塞南法循环线

法兰克福-苏黎世-卢塞恩-米兰-摩纳哥-圣雷莫--EZE -尼斯-戛纳-蒙彼利埃-巴塞罗那-阿维尼翁-里昂-法兰克福
上下客城市: Frankfurt   Zurich   Luzern   Barcelona   Lyon   Milano   San Remo  
已有2869人出游218人评价
好评率:95%客户评价
02月10-02月16
已报名:
报价:525€ 结团
02月17-02月23
已报名:
报价:525€
03月17-03月23
已报名:
报价:525€
03月24-03月30
已报名:
报价:525€
03月31-04月06
已报名:
报价:525€
04月07-04月13
已报名:
报价:525€
04月14-04月20
已报名:
报价:525€
04月21-04月27
已报名:
报价:525€
04月28-05月04
已报名:
报价:525€
05月05-05月11
已报名:
报价:525€
05月12-05月18
已报名:
报价:525€
05月19-05月25
已报名:
报价:525€
05月26-06月01
已报名:
报价:525€

意大利南法循环线

巴黎-第戎-卢塞恩-米兰-威尼斯-罗马-佛罗伦萨-比萨-摩纳哥-里昂-巴黎
上下客城市: Paris   Luzern   Venice   Roma   Florence   Lyon   Pisa   Milano   Monaco   San Remo  
已有6199人出游286人评价
好评率:92%客户评价
02月03-02月10
已报名:
报价:525€ 结团
02月10-02月16
已报名:
报价:525€ 结团
02月17-02月23
已报名:
报价:525€ 结团
02月24-03月02
已报名:
报价:525€
03月03-03月09
已报名:
报价:525€
03月10-03月16
已报名:
报价:525€
03月17-03月23
已报名:
报价:525€
03月24-03月30
已报名:
报价:525€
03月31-04月06
已报名:
报价:525€
04月07-04月13
已报名:
报价:525€
04月14-04月20
已报名:
报价:525€
04月21-04月27
已报名:
报价:525€
04月28-05月04
已报名:
报价:525€
05月05-05月11
已报名:
报价:525€
05月09-05月15
已报名:
报价:525€
05月12-05月18
已报名:
报价:525€
05月16-05月22
已报名:
报价:525€
05月19-05月25
已报名:
报价:525€
05月23-05月29
已报名:
报价:525€
05月26-06月01
已报名:
报价:525€
05月30-06月05
已报名:
报价:525€

西葡循环线

巴塞罗那—瓦伦西亚—格拉纳达—马拉加—塞维利亚—里斯本—杜丽多—马德里—萨拉戈萨—巴塞罗那
上下客城市: Barcelona   Malaga   Sevilla   Lisbon   Toledo   Madrid   Valencia   Granada  
已有3636人出游153人评价
好评率:92%客户评价
02月01-02月07
已报名:
报价:525€ 结团
02月08-02月14
已报名:
报价:525€
02月15-02月21
已报名:
报价:525€ 结团
02月22-02月28
已报名:
报价:525€
03月01-03月07
已报名:
报价:525€
03月08-03月14
已报名:
报价:525€
03月15-03月21
已报名:
报价:525€
03月22-03月28
已报名:
报价:525€
03月29-04月04
已报名:
报价:525€
04月05-04月11
已报名:
报价:525€
04月12-04月18
已报名:
报价:525€
04月19-04月25
已报名:
报价:525€
04月26-05月02
已报名:
报价:525€
05月03-05月09
已报名:
报价:525€
05月10-05月16
已报名:
报价:525€
05月17-05月23
已报名:
报价:525€
05月24-05月30
已报名:
报价:525€
05月28-06月03
已报名:
报价:525€
05月31-06月06
已报名:
报价:525€

东欧瑞士循环线

法兰克福-苏黎世-卢塞恩-列支敦士登-萨尔茨堡-维也纳-布达佩斯-布拉格-柏林-法兰克福
上下客城市: Frankfurt   Berlin   Luzern   Salzburg   Vienna   Budapest   Prag   Zurich  
已有4398人出游475人评价
好评率:97%客户评价
02月03-02月09
已报名:
报价:525€ 结团
02月10-02月16
已报名:
报价:525€ 结团
02月17-02月23
已报名:
报价:525€ 结团
02月24-03月02
已报名:
报价:525€
03月03-03月09
已报名:
报价:525€
03月10-03月16
已报名:
报价:525€
03月17-03月23
已报名:
报价:525€
03月24-03月30
已报名:
报价:525€
03月31-04月06
已报名:
报价:525€
04月07-04月13
已报名:
报价:525€
04月14-04月20
已报名:
报价:525€
04月21-04月27
已报名:
报价:525€
04月28-05月04
已报名:
报价:525€
05月05-05月11
已报名:
报价:525€
05月12-05月18
已报名:
报价:525€
05月19-05月25
已报名:
报价:525€
05月23-05月29
已报名:
报价:525€
05月26-06月01
已报名:
报价:525€
05月30-06月05
已报名:
报价:525€

表示该团已经确定发团!您在报名后请立即给我们转帐,并在转帐附言上写上您的订单号。您也可以选择在线支付

——Beijingzhouyou